Aktualitások

#EUandME FIATAL FILMRENDEZŐK VERSENYE

2018. September 14. 11:43

A Fiatal Filmrendezők Versenye az #EUandME kampány részét képezi, célja bemutatni azt, hogy az uniós jogszabályok és kezdeményezések lehetővé teszik, hogy kövessük és megvalósítsuk az álmainkat. A tanulástól az utazásig, az internetezéstől a bolygó megmentéséig, az #EUandME bemutatja, hogy az EU hogyan segít a fiataloknak abban, hogy azt tehessék, amit a legjobban szeretnek. A versenyben 18 és 35 év közötti filmrendezők vehetnek részt egy-egy rövidfilmötlettel. A pályázóknak 2018. augusztus 24. és október 31. között kell benyújtaniuk egy rövidfilm-ötletet, ami bemutatja, hogyan járul hozzá az Európai Unió a polgárainak mindennapi életéhez. A pályaműveket az alábbi 5 témakör egyikében kell benyújtani: Mobilitás, Fenntarthatóság, Képzés és vállalkozás, Digitális és Jogok. Minden témában egy, vagyis összesen 5 nyertes kerül kiválasztásra az Európai Unió 28 tagállamából, akik majd támogatást kapnak a filmjük elkészítéséhez. A jelentkezéshez a résztvevőknek be kell nyújtaniuk a filmjük rövid szinopszisát és egy magyar és egy angol nyelven, okostelefonnal készített rövid videót, amiben bemutatják a motivációjukat és a filmötletüket. Továbbá a résztvevőknek be kell küldeniük egy linket legalább egy általuk, 5 évnél nem régebben készített rövidfilmről. Az EU előválogatást végez, melynek keretében megvizsgálja a pályázó részvételi jogosultságát, illetve több más kiválasztási kritériumot. Ezt követően egy nemzetközi filmrendezőkből álló zsűri kiválaszt témakörönként két jelöltet. Az 5 nyertes kiléte egy nyilvánosan elérhető, online szavazás keretében dől el 2019. január-február között.

Részvételi feltételek 1. A versenyen a 28 Európai Uniós tagállam állampolgárai vehetnek részt. 2. A résztvevők életkora a pályázat benyújtásának időpontjában 18 és 35 év közé essen. 3. A nyerteseknek a díjak átvétele előtt igazolniuk kell az állampolgárságukat és az életkorukat (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolatának bemutatásával). Ennek elmulasztása a versenyből való kizárást vonhatja maga után. 4. Csak olyan személy pályázhat, aki már legalább egy rövidfilmet készített korábban. A résztvevőknek be kell küldeniük egy linket legalább egy, általuk 5 évnél nem régebben készített rövidfilmről. 5. A verseny szervezésében részt vevő személyek, ideértve az Európai Bizottság intézményeinek és/vagy az Európai Bizottság által kiválasztott szervezetek munkatársait is, nem vehetnek részt a versenyben. 6. A résztvevők kötelesek a valós nevüket és adataikat használni, és nem nyújthatnak be pályázatot harmadik fél nevében a harmadik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. 7. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a bármilyen okból elveszett, megsérült vagy szabálytalanul benyújtott pályaművekért. 8. Az Európai Bizottság vagy a nevében eljáró bármely más szervezet semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a nyertest vagy harmadik feleket érintő bármely anyagi veszteségért, kárért vagy személyi sérülésért, továbbá bármely más költségért vagy ráfordításért, amelyek bármilyen okból kifolyólag a jelen versennyel kapcsolatban keletkeznek vagy merülnek fel. 9. Az Európai Bizottság vagy a nevében eljáró bármely más szervezet nem vállal felelősséget azért, ha a versenyre végül nem kerül sor, illetve ha bármely díjat/támogatást nem lehet átadni bármely vis major esetben bekövetkező utazáslemondás, késés vagy egyéb akadályoztatás miatt. Az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a versenyben való részvétel miatt felmerülő költségekért (függetlenül attól, hogy a pályázat sikeres-e vagy sem). Pályázati feltételek 10. A résztvevőknek angol nyelven, illetve – amennyiben az angol nem az anyanyelvük – az Európai Unió valamely más hivatalos nyelvén is be kell nyújtaniuk a szinopszist és a motivációs videót (ld. https://europa.eu/european-union/abouteu_hu). 11. A szinopszisok mindkét nyelven maximum 500 szó hosszúságúak lehetnek (beleértve a címet, a fejezetcímeket és az alcímeket is). 12. A motivációs videók maximum 60 másodperc terjedelműek lehetnek. A népszerűsítő videókat okostelefonnal kell elkészíteni. 13. Minden pályaműnek egyértelműen kötődnie kell az #EUandME kampány valamely témaköréhez. 14. Minden résztvevő legfeljebb 1 pályaművet nyújthat be a versenybe. Csak eredeti munkákat fogadunk el. A benyújtást követően a pályamű véglegesnek minősül. 15. A film elkészítésében több személy is részt vehet, de csak egy személy nyújthatja be pályaművet rendezőként, és a zsűri is csak egy személyt értékel majd. Csoportos pályázatokat nem fogadunk el. 16. Annak bizonyítása érdekében, hogy már legalább egy rövidfilmet készítettek az elmúlt öt évben (2013. október 31. és 2018. október 31. között), a pályázók az online jelentkezési lapon kötelesek megjelölni egy korábbi rövidfilmjükre mutató linket. 17. Minden résztvevő köteles kitölteni az online jelentkezési lap valamennyi kötelezően előírt mezőjét. Amennyiben egy pályázó egynél több EU-s állampolgársággal rendelkezik, csak egy állampolgárságot jelölhet meg a jelentkezési lapon. 18. A pályaműveket az 5 témakör egyikében kell benyújtani. Mikor és hogyan kell benyújtani a pályaművet? 19. A pályaműveket kizárólag elektronikus formában, az online jelentkezési lapon lehet benyújtani. A verseny weboldalán található jelentkezési lap: https://europa.eu/euandme/hu/yfc/form.html 20. A benyújtás kezdő időpontja: 2018. augusztus 24., 12 óra (dél). 21. A benyújtás végső határideje: 2018. október 31., 12 óra (dél). 22. A pályaműveket nem küldjük vissza a résztvevőknek. Értékelés 23. Az értékelési szempontok az alábbiak: - a szinopszis relevanciája (mennyire kapcsolódik a szinopszis az #EUandME kampányhoz); - a szinopszis kreativitása (kreatív szempontból vizsgálja-e a szinopszis a választott problémát); - az írás minősége és érthetősége (a szinopszis legyen – az angol nyelv mellett – az EU 24 hivatalos nyelvének valamelyikén megírt, igényes szöveg a nyelvtan, a szókincs és a mondattan szempontjából); - felkelti-e a szinopszis a célközönség (17-35 éves korosztály) érdeklődését 24. Az Európai Bizottság és/vagy az Európai Bizottság által kiválasztott szervezetek munkatársai által a részvételi jogosultság és a kiválasztási kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján elvégzett előválogatást követően az 50 legjobb pályázót megkérdezzük, hogy amennyiben ők nyernék meg a versenyt, képesek lennének-e biztosítani az alábbiakat: forgatókönyv, szándéknyilatkozat, képes forgatókönyv vagy snittlista, szereposztás (videó), helyszín, ruha-, kellék-, világítási megoldások, hangzás és zenei elképzelések (archív vagy eredeti kompozíció), hangalámondás, tervezés, stáblista (rendező, operatőr és offline vágó), a forgatás műszaki anyagigényének a listája (kamera típusa), a film leirata. 25. A kiválasztási kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján elvégzett második előválogatási kört követően a 25 legjobb pályaművet átadjuk a 2018-as #EUandME kampányban is részt vevő 5 filmrendezőből álló zsűrinek. 26. Pozitív elbírálás esetén a zsűri kiválaszt 10 jelöltet (témakörönként kettőt). 27. Egy erre a célra létrehozott online platformon nyilvános szavazással kerül kiválasztásra a 10 jelölt közül az 5 nyertes, témakörönként egy. 28. A zsűri munkája és dönt származékos művek alkotása, szinkronizálás, előadás, lejátszás, kinyomtatás, megjelentetés, sugárzás, elérhetővé tétel, közzététel, illetve a pályamű bármely egyéb felhasználása mind digitális, mind tárgyi formában. A fent említett felhasználás tekintetében a résztvevő köteles továbbá lemondani azon jogáról, hogy a pályamű szerzőjeként azonosítsa magát. 38. Amennyiben a benyújtott pályaművek harmadik felek munkáját tartalmazzák (pl. zene, építészeti tervezés, fényképek, amelyeknek nem a résztvevő a jogtulajdonosa), akkor a résztvevő kijelenti, hogy megszerzett minden olyan szükséges jogot, amelyek lehetővé teszik, hogy az EU a fentiek szerint felhasználja a benyújtott pályaműveket. Az EU jogosult bizonyítékot kérni az ilyen harmadik félhez tartozó jogok megszerzéséről. A résztvevő teljes körű felelősséget vállal bármely harmadik fél jogának a résztvevő általi megsértéséből eredő minden veszteségért és kárért. 39. A pályamű benyújtásával a résztvevő nyilatkozik és szavatol az Európai Bizottság felé, (i) hogy beszerezte minden egyes 18 évnél idősebb azonosítható magánszemély írásbeli hozzájárulását; (ii) hogy amennyiben a pályaművében (vagy annak bármely alkotóelemében) kiskorú személy szerepel, ehhez beszerezte az írásbeli hozzájárulást a kiskorú személy szüleitől/törvényes képviselőjétől, illetve a kiskorútól is, amennyiben utóbbi elérte a nagykorúság határát1 ; (iii) hogy a pályázata nem teremt jogalapot semmilyen jogsértéssel, magánéletbe való beavatkozással vagy nyilvánossággal kapcsolatos vagy bármilyen egyéb követelés érvényesítéséhez, illetve nem sérti semmilyen harmadik fél jogait és/vagy érdekeit, továbbá nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendelkezést. A résztvevő köteles gondoskodni a szükséges hozzájárulások beszerzéséről. A résztvevő köteles megőrizni minden ilyen mentesítő nyilatkozatot, mivel az Európai Bizottság kérheti ezek bemutatását a hozzájárulás beszerzésének a bizonyítékaként. Amennyiben a résztvevő olyan anyagot nyújt be, amely vonatkozásában nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, a résztvevő vállalja a felelősséget bármely és minden ebből eredő következményért. 40. A résztvevőknek az online jelentkezési lapon egy jelölőnégyzet bejelölésével jelezniük kell, hogy elfogadják a versenykiírás feltételeit. A verseny nyertesei által elkészítendő filmek szerzői joga 41. A nyertes pályamű alapján elkészült film benyújtásával a nyertes nyilatkozik és szavatolja, hogy ő a benyújtott munka kizárólagos szerzője és jogtulajdonosa, és a benyújtással nem sérti semmilyen harmadik fél szerzői jogát, magánélethez való jogát, arculati vagy bármely más jogát. 42. A nyertes marad a film jogtulajdonosa, ugyanakkor a nyertes nem kizárólagos, jogdíjmentes, egész világra kiterjedő jogot biztosít az Európai Uniónak a szerzői és kapcsolódó jogok fennállásának teljes időtartamára ahhoz, hogy felhasználja a filmet, 1 Azaz, azt az életkort, amikortól a magánszemélyek jogi értelemben felelősek a tetteikért és a személyükért. illetve másnak lehetővé tegye annak felhasználását, ahol a "felhasználás" jelentése: tárolás, reprodukálás, szerkesztés, módosítás, kreatív származékos művek alkotása, szinkronizálás, előadás, lejátszás, kinyomtatás, megjelentetés, sugárzás, elérhetővé tétel, közzététel, illetve a pályamű bármely egyéb felhasználása mind digitális, mind tárgyi formában. A fent említett felhasználás tekintetében a nyertes köteles továbbá lemondani azon jogáról, hogy a film szerzőjeként azonosítsa magát. 43. Amennyiben a film harmadik felek munkáját tartalmazza (pl. zene, építészeti tervezés, fényképek, amelyeknek nem a résztvevő a jogtulajdonosa), akkor a nyertes kijelenti, hogy megszerzett minden olyan szükséges jogot, amelyek lehetővé teszik, hogy az EU a fentiek szerint felhasználja a filmeket. Az EU jogosult bizonyítékot kérni az ilyen harmadik félhez tartozó jogok megszerzéséről. A nyertes teljes körű felelősséget vállal bármely harmadik fél jogának a nyertes általi megsértéséből eredő minden veszteségért és kárért. 44. A film benyújtásával a nyertes nyilatkozik és szavatolja az Európai Bizottság felé, (i) hogy beszerezte minden egyes 18 évnél idősebb azonosítható magánszemély írásbeli hozzájárulását; (ii) hogy amennyiben a filmben (vagy annak bármely alkotóelemében) kiskorú személy szerepel, ehhez beszerezte az írásbeli hozzájárulást a kiskorú személy szüleitől/törvényes képviselőjétől, illetve a kiskorútól is, amennyiben utóbbi elérte a nagykorúság határát2 ; (iii) hogy a filmje nem teremt jogalapot semmilyen jogsértéssel, magánéletbe való beavatkozással vagy nyilvánossággal kapcsolatos vagy bármilyen egyéb követelés érvényesítéséhez, illetve nem sérti semmilyen harmadik fél jogait és/vagy érdekeit, továbbá nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendelkezést. A nyertes köteles gondoskodni a szükséges hozzájárulások beszerzéséről. A nyertes köteles megőrizni minden ilyen mentesítő nyilatkozatot, mivel az Európai Bizottság kérheti ezek bemutatását a hozzájárulás beszerzésének a bizonyítékaként. Amennyiben a nyertes olyan anyagot nyújt be, amely vonatkozásában nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, a nyertes vállalja a felelősséget bármely és minden ebből eredő következményért. 46. A nyertesnek az online jelentkezési lapon egy jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a versenykiírás szabály- és feltételrendszerét. 47. A nyertesnek az online jelentkezési lapon egy jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a verseny magánélet védelmével (Adatvédelmi nyilatkozatával) kapcsolatos előírásait. Díjak 48. Az Európai Bizottság és/vagy a nevében eljáró bármely más szervezet semmilyen körülmények között nem kér semmilyen jellegű befizetést vagy vásárlást a versenyben való részvétel érdekében. 2 azaz azt az életkort, amikortól a magánszemélyek jogi értelemben felelősek a tetteikért és a személyükért. 49. Ugyanakkor minden résztvevő maga viseli a versenyben való részvétellel kapcsolatos felmerülő költségeket és ráfordításokat (ideértve többek között az internetelérés költségeit is). A nyereménnyel/támogatással kapcsolatos bármely és minden esetleges adó vagy illeték a nyertes(eke)t terheli. 50. A díjátadó ünnepségen való részvételhez kapcsolódó alábbi költségeket fedezi az Európai Unió az egyes nyertesek számára: turista osztályú repülő- vagy vonatjegy a nyertesnek a 28 EU tagállam valamelyikében található lakóhelyéről, az ünnepségnek helyet adó városba és vissza, valamint szállás a helyszínen. Nem vállalunk felelősséget azért, ha egy nyertes nem akar, vagy nem tud részt venni a díjátadó ünnepségen bármely vis major keretében bekövetkező utazás-lemondás, késés és/vagy egyéb akadályoztatás miatt. Készpénz alternatíva nem áll rendelkezésre. A versenyszabályok elfogadása 51. Egy pályamű benyújtása a versenybe egyben a jelen feltételek elfogadását is jelenti. 52. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megváltoztassa a jelen feltételeket, és vállalja, hogy a verseny saját honlapján frissíti a feltételeket. A résztvevők felelőssége rendszeresen áttanulmányozni a feltételeket a fenti címen annak érdekében, hogy tisztában legyenek a változásokkal. Kizárás 53. A jelen szabályoknak meg nem felelő pályaműveket előzetes értesítés nélkül az Európai Bizottság kizárja a versenyből. 54. Az alábbi pályaműveket az Európai Bizottság kizárja a versenyből: amely erőszakos, gyűlöletkeltő, szexista, rasszista vagy bármilyen más módon sértő; amely olyan anyagot és/vagy nyilatkozatot tartalmaz, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait. 55. A film határidőre történő benyújtásának elmaradása a versenyből való kizárást von maga után. A kizárt nyertes köteles visszafizetni a támogatást, és ebben az esetben más nyertes választható. Irányadó jog 56. A jelen feltételekkel kapcsolatos jogviták irányadó joga az Európai Unió joga, amely szükség esetén kiegészül Belgium anyagi jogával. Amennyiben a résztvevő és az Európai Unió nem tudja békés úton rendezni a jelen feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitát, nézeteltérést vagy követelést, akkor azt a brüsszeli bíróságok kizárólagos hatáskörébe kell utalni. Adatvédelem 57. A regisztráció során rögzített minden személyes adatot (név, állampolgárság, születési idő, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága kezel, amely adatokat kizárólag a verseny céljaira használ fel. Az adatok 2019. december 31-ig kerülnek megőrizésre. 58. Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A személyes adatok kezelésére a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kerül sor. A Kommunikációs Főigazgatóság és/vagy az Európai Bizottság Képviseletei által kezelt valamennyi személyes adattal ennek megfelelően jár el. 59. A 10 jelölt nevét és népszerűsítő videóját az Európai Bizottság közzé fogja tenni a közösségi médiában. Az 5 nyertes nevét és munkáját szintén közzéteszik, és a média közvetíteni fogja a díjátadó ünnepséget is. Kapcsolattartás 60. Amennyiben valamely résztvevő vissza kívánja vonni a jelen feltételekkel kapcsolatos jóváhagyását, ennek érdekében felveheti a kapcsolatot az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának a Stratégiai Kommunikációs Egységével az alábbi címen: COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu. 61. A jelen feltételekkel kapcsolatos jóváhagyásukat visszavonó résztvevők automatikusan kizárásra kerülnek a versenyből, mivel a versenyfeltételek elfogadása nélkül nem lehet felkerülni a pályázói listára. 62. Amennyiben egy résztvevő a pályázat benyújtását megelőzően vagy azt követően kérdést szeretne feltenni a versennyel kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot a verseny Titkárságával az alábbi weboldalon: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_hu 2018. szeptember 11.

«Vissza

© 2009 Europe Direct Tájékoztató Központ - Hajdú-Bihar megye

Az Európai Unió tagállamai

Ausztria

Ausztria

Fővárosa: Bécs
Csatlakozott: 1995-01-01

 

Érdekességek:

1529-ben Bécsben sütötték az első kiflit, annak örömére, hogy a városból kivonult a török sereg, és a városfalon kívül épült templom tornyának ormára ismét kereszt került. (Orom németül Gipfel, kifli németül Kipfel.) Az ötlet – hogy az ostrom alatt a félhold miatt koplalt bécsiek most lakjanak jól a félholddal – Herr Kolschitzkytól, az első bécsi kávéház tulajdonosától származott. Ő süttetett először kávé mellé fogyasztható kifliket, egy Wendler nevű bécsi pékkel. 

http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=12396

Belgium

Belgium

Fővárosa: Brüsszel
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

Belgiumban a csokoládé a kezdetektől ajándéknak számított. 1912-től kézzel készített pralinékat gyártottak, amelyeket díszdobozba csomagoltak. A csokigyártók, termékeik alapanyagául, valamint a töltelékbe is a legjobb minőségű kakaószemeket választották. A díszítést még ma is kézzel végzik. A belga csokikat jelenleg is a luxustermékek között tartjuk számon.

http://eupedia.hu/index.php/Belgium#A_belga_csokol.C3.A1d.C3.A9

Bulgária

Bulgária

Fővárosa: Szófia
Csatlakozott: 2007-01-01

 

Érdekességek:

Bulgáriában találták fel az erősítő és görcsoldó hatású rózsaolajat, amelynek 1 kilogrammjához 5 tonna friss rózsaszirmot használnak fel.

http://eupedia.hu/index.php/Bulg%C3%A1ria#.C3.89rdekess.C3.A9gek

A bolgárok bólogatása ellentétes jelentéssel bír, mint, amit megszokhattunk. Az igen vagy a nem kifejezésénél, éppen ellenkezőleg billentik a fejüket, mint európai társaik.

http://bulgaria.travelon.hu/informaciok/

Ciprus

Ciprus

Fővárosa: Nicosia
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete, ahol 100 lakosra 180 televíziókészülék jut.

http://eupedia.hu/index.php/Ciprus#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Cseh Köztársaság

Cseh Köztársaság

Fővárosa: Prága
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

A csehek fejenként 162 liter sört isznak évente, amellyel belépésükkor átvették a vezetést az EU tagországok között.
Az EU-ban a legtöbb házasság itt végződik válással.
Lakosságarányosan itt az egyik legmagasabb a kórházi ágyak száma.

http://eupedia.hu/index.php/Csehorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Dánia

Dánia

Fővárosa: Koppenhága
Csatlakozott: 1973-01-01

 

Érdekességek:

Minden év júniusában Roskildében rendezik Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválját. A dán zászló, a Dannebrog, a világ legrégebbi nemzeti lobogója.
Koppenhága kikötőjében található a kis hableány szobra.

http://eupedia.hu/index.php/D%C3%A1nia#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság

Fővárosa: London
Csatlakozott: 1973-01-01

 

Érdekességek:

Az Európai Unió legfejlettebb régiója belső London.
A törvény értelmében a londoni Towerben állandóan hat hollónak kell élnie.
A londoni metró az EU és a világ legöregebb földalattija.
A skót nemzeti ételt, a haggist birkagyomorban főzik meg.

http://eupedia.hu/index.php/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

 

Észtország

Észtország

Fővárosa: Tallinn
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

Tallinnban található a világ legrégebben, 1422 óta működő patikája.
Az észtek finnugor nyelvrokonaink.
A munkahelyi balesetek száma itt a legmagasabb az EU-ban.
Kedvelt észt esküvői sütemény a szalonnatorta.

http://eupedia.hu/index.php/%C3%89sztorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Finnország

Finnország

Fővárosa: Helsinki
Csatlakozott: 1995-01-01

 

Érdekességek:

A finnek isszák a legtöbb kávét a világon. Egy finn lakos átlagosan öt csésze kávét fogyaszt naponta.
Az országban a XIX. század óta rendeznek feleségcipelő versenyeket.
A finn mikulás neve Joulupukki.
A Molotov-koktél a finn hadsereg találmánya.
Hivatalos nyelve a finn és a svéd.

http://eupedia.hu/index.php/Finnorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Franciaország

Franciaország

Fővárosa: Párizs
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

A franciák nyolcvan százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, ami jóval elmarad a nyugat-európai országokban tapasztalható több mint 100 százalékos aránytól: Olaszországban, Svédországban vagy Nagy-Britanniában ugyanis egy embernek akár több mobiltelefonja is van.

http://metropolita.hu/?p=6282

Görögország

Görögország

Fővárosa: Athén
Csatlakozott: 1981-01-01

 

Érdekességek:

A Korinthoszi-csatorna 1893-ban Türr István és Gerster Pál tervei szerint készült el.
A görög diákok tanulnak a legnagyobb arányban egy másik uniós tagállamban.
A legtöbb zöldséget és gyümölcsöt a görögök fogyasztják el az EU-ban.
Az országhoz megközelítőleg 2300 sziget tartozik.

http://eupedia.hu/index.php/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Hollandia

Hollandia

Fővárosa: Amszterdam
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:


A legritkább holland tulipánhagyma értéke egyenlő a hagyma súlyával megegyező súlyú arany árával.
Hollandiában sem vidéken, sem a városokban nem használnak függönyt.
Az ország elnevezése a "holt land" ("fás ország") kifejezésből ered.
Nemzeti színe a narancssárga, az Orániai ház elnevezéséből.

 http://eupedia.hu/index.php/Hollandia#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Horvátország

Horvátország

Fővárosa: Zágráb
Csatlakozott: 2013-07-01

Alfred Hitchcock filmrendező zadari tartózkodása alkalmával megállapította, hogy itt látható a világ legszebb naplementéje.

Írország

Írország

Fővárosa: Dublin
Csatlakozott: 1973-01-01

 

Érdekességek:

A nemek aránya itt a legkiegyenlítettebb az Unióban, 100 férfira 101 nő jut.
Az írek fogyasztják átlagosan a legtöbb alkoholt az EU-ban.
Az írek nemzeti "kokárdája" a zöld lóhere.

http://eupedia.hu/index.php/%C3%8Drorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Lengyelország

Lengyelország

Fővárosa: Varsó
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

A lengyel nők mennek férjhez a legkorábban az EU-ban.
Micimackóról utcát neveztek el Varsóban.
A csillagász Kopernikusz lengyel származású volt.

http://eupedia.hu/index.php/Lengyelorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Lettország

Lettország

Fővárosa: Riga
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

Lettországban 117 nő jut 100 férfira, mely az EU-ban a legmagasabb arány.
Az országnak háromezernél is több tava van.
Területének jelentős része tengerszint alatt fekszik.
Lakosságának közel 30 százaléka orosz ajkú.

http://eupedia.hu/index.php/Lettorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Litvánia

Litvánia

Fővárosa: Vilnius
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

Az 1993-ban a forgalomból kivont bankjegyekből WC-papír készült.
1991-ben Izland volt az első ország, amely elismerte az ország függetlenségét.

http://eupedia.hu/index.php/Litv%C3%A1nia#.C3.89rdekess.C3.A9gek


Litvánia az egyetlen olyan ország, ahol a könyvkereskedők számára emlékművet emeltek.


http://www.hbmk.hu/eu25/litvan/utazas.html

Luxemburg

Luxemburg

Fővárosa: Luxembourg
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

A lakosság 32 százaléka külföldi állampolgár, amely a legmagasabb arány az Unióban.  Luxemburgban 100 lakosra 106 mobiltelefon-előfizetés jut, amely az EU-ban a legmagasabb arány.
Az egyetlen nagyhercegség a világon.
Az Európai Bíróság székhelye Luxemburgban található.
A legmagasabb egy főre jutó GDP-vel büszkélkedhet az EU-ban.

http://eupedia.hu/index.php/Luxemburg#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Magyarország

Magyarország

Fővárosa: Budapest
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

A kontinensen először Budapesten közlekedett metró.
A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava.

http://eupedia.hu/index.php/Magyarorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

 A hungarikumok közé tartoznak a magyar fűszerpaprika, a tokaji bor, a makói hagyma, a pálinka és a téliszalámi, valamint az akácméz . A gyakran jelképnek is tartott jellegzetes magyar tájak az Alföld („puszta”), a Balaton, a Dunakanyar, Budapest látképe a hidakkal vagy a Székelyföld. A magyarság jelképállatai egyes magyar háziállatok, mint a puli, a komondor és a magyar szürkemarha, valamint a gólya, illetve a történelemben a ló („lovasnemzet”), a szarvas (a csodaszarvas legendája) és a turulmadár.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok#A_magyars.C3.A1g_jelk.C3.A9pei


 

Málta

Málta

Fővárosa: Valletta
Csatlakozott: 2004-05-05

 

Érdekességek:

A máltaiak 95 százaléka hívő.
Az ország elnevezése biztonságos kikötőt jelent.
Az Európai Unió legkisebb és legsűrűbben lakott tagállama.

http://eupedia.hu/index.php/M%C3%A1lta#.C3.89rdekess.C3.A9gek_2

Németország

Németország

Fővárosa: Berlin
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

Sok német tájegységen nagyon régi karácsonyi szokásokkal találkozhatunk. Így pl. a partvidéken a Télapó hajóval jön a tenger felől, hogy a kikötőben köszöntse a gyerekeket és a felnőtteket. A Hanza-romantika a közvetlenül a kikötőben vagy parton rendezett karácsonyi vásárt jelenti.

http://www.nemetportal.hu/kultura.htm

Olaszország

Olaszország

Fővárosa: Róma
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

Az UNESCO szerint a világ műemlékeinek több mint 60 százaléka Olaszországban található.
Az EU legnagyobb paradicsomtermelője.
Az EU-ban a legtöbb szállodai férőhellyel rendelkező ország.
Vízkeresztkor Befana, a jó boszorkány ajándékot hoz a gyerekeknek.

http://eupedia.hu/index.php/Olaszorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Portugália

Portugália

Fővárosa: Lisszabon
Csatlakozott: 1957-03-25

 

Érdekességek:

Portugália a világ parafatermelésének több, mint 50 százalékát adja.
A Nagy-Britanniában elterjedt ötórai tea Portugáliából származik.
Az egy főre jutó átlagos halfogyasztás évente 76 kiló.
1920-ban tért át a jobboldali közlekedésre.

http://eupedia.hu/index.php/Portug%C3%A1lia#.C3.89rdekess.C3.A9gek

 

Románia

Románia

Fővárosa: Bukarest
Csatlakozott: 2007-01-01

 

Érdekességek:

Romániában mintegy 6400 medve él, amely az európai medveállomány 55 százaléka.
Itt él Európa egyetlen húsevő növényfaja, a kereklevelű harmatfű, amely virágánál akár húszszor nagyobb rovarokat is megemészt.

http://eupedia.hu/index.php/Rom%C3%A1nia#.C3.89rdekess.C3.A9gek


Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld (ma Romániában található) fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.


http://beluard.freeweb.hu/index9_15.htm

Spanyolország

Spanyolország

Fővárosa: Madrid
Csatlakozott: 1986-01-01

 

Érdekességek:

Spanyolországban nem ritka, hogy olajbogyómagokkal fűtenek.
Guadix spanyol település lakóinak fele barlangokban lakik.
Bunolban minden év augusztusában paradicsomcsata zajlik.
Az EU-ban itt a születéskor várható legmagasabb élettartam.
A barcelonai Szent Család templomot 1882 óta építik.
Vízkeresztkor a Napkeleti Bölcsek hoznak ajándékot a gyerekeknek.

http://eupedia.hu/index.php/Spanyolorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Svédország

Svédország

Fővárosa: Stockholm
Csatlakozott: 1995-01-01

 

Érdekességek:

A svéd gyufagyártók adják a világtermelés közel egyharmadát.
A svéd koronát a mai napig Napóleon egyik tábornokának leszármazottai tehetik a fejükre.
Az EU-ban a svéd férfiak kötik meg legkésőbb első házasságukat.
A legtöbb tejet a svédek fogyasztják az EU-ban.
A svédek karácsonyi ajándékait egy Jultomten nevű manó hozza.
1901 óta itt ítélik oda a Nobel-díjakat.

http://eupedia.hu/index.php/Sv%C3%A9dorsz%C3%A1g#.C3.89rdekess.C3.A9gek


 

Szlovákia

Szlovákia

Fővárosa: Pozsony
Csatlakozott: 2004-05-01

 

Érdekességek:

Andy Warhol, amerikai képzőművész, a pop art irányzat központi figurája, szlovák származású.
1866-ban, a mai Kelet-Szlovákia területére csapódott Európában a legnagyobb meteor.

http://eupedia.hu/index.php/Szlov%C3%A1kia#.C3.89rdekess.C3.A9gek

Besztercebányától nem messze, a Török (Turecká) nevű faluban minden év májusában megrendezik a juhtúrós galuska-evő világbajnokságot. A szokást még csak néhány éve vezették be, mégis igen nagy népszerűségnek örvend.

 http://kulfold.ma.hu/tart/rcikk/b/0/113989/1

Szlovénia

Szlovénia

Fővárosa: Ljubljana
Csatlakozott: 2004-05-01

 

 

Érdekességek:

Szlovénia 1991-ben, tíznapos háborúban vívta ki függetlenségét.
A síelés a XVII. századtól kezdve elterjedt az országban.
A Mount Everestet megmászó első házaspár szlovén volt.
Az ország 56 százalékát erdő borítja.

http://eupedia.hu/index.php/Szlov%C3%A9nia#.C3.89rdekess.C3.A9gek